طراحی سایت

جزئیات دانلود

راهنمای طبابت بالینی

احتراماً، همانگونه که مطلع می باشید یکی از راهکارهای افزایش ایمنی بیماران در زمینه درمان و همچنین تجویز منطقی خدمات تشخیصی و درمانی و بهینه سازی هزینه های درمان در نظام سلامت جامعه، تدوین و نشر راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد است، که به عنوان یکی از سیاست های برنامه تحول نظام سلامت و یکی از محورهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا استانداردها، دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و بهره برداری قابل دانلود در لینک زیر می باشدامید است به نحو احسن در درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

 

دانلود فایل راهنمای طبابت بالینی